Registreer alle email adressen van leden.

Amateurverenigingen opgelet: zorg – mits nog niet gedaan – zo snel mogelijk voor registratie van de e-mailadressen van alle leden.

Dit is om meerdere redenen van groot belang, aangezien sinds het seizoen 2014/’15 het informeren over tuchtrechtelijke beslissingen aan de verenigingsleden (alleen) per e-mail verloopt.

Het verzamelen en laten registreren van deze e-mailadressen voorkomt dat de vereniging haar leden gedurende het seizoen constant zelf moet informeren over lopende tuchtzaken. Bovendien verkleint dit de kans dat het lid niet tijdig wordt geïnformeerd en daardoor mogelijk een tuchtrechtelijke mededeling negeert. Dit laatste kan leiden tot nieuwe tuchtrechtelijk consequenties, bijvoorbeeld als een speler ongerechtigd heeft deelgenomen aan een wedstrijd waarvoor hij is uitgesloten.

Veranderingen tuchtzaken

Sinds het seizoen 2014/’15 ontvangt de vereniging de mededeling nog altijd digitaal via Sportlink Club, maar wordt het individuele lid niet meer per post maar dus per mail geïnformeerd. Het is één van drie wezenlijke veranderingen die in tuchtzaken amateurvoetbal hebben plaatsgevonden en die hebben geleid tot vereenvoudigde tuchtprocedures en onder meer de verenigingen en scheidsrechters tijds- en efficiencyvoordelen opleveren.

Rechtstreeks in Sportlink of via DWF

Het is een recht om als individueel lid rechtstreeks geïnformeerd te worden over een tuchtrechtelijke beslissing, maar dit recht vervalt als er geen correct e-mailadres is aangeleverd. De reglementen zijn hier ook op aangepast. Als het e-mailadres ontbreekt, ontvangt alléén de vereniging de mededeling en moet zij de inhoud van dit bericht tijdig doorgeven aan het individuele lid.

Het is dus nogmaals in het belang van de vereniging om de e-mailadressen van haar leden in Sportlink Club te registreren. Ook op het DWF is er de mogelijkheid om e-mailadressen in te vullen. Hierdoor heeft het individuele lid ook zelf een directe gelegenheid zijn digitale correspondentieadres kenbaar te maken.

Voordelen

Het in kaart hebben en registreren van de e-mailadressen van de leden biedt clubs overigens veel bijkomende voordelen. Via Sportlink Club kunnen verenigingen zo heel eenvoudig met hun leden communiceren, ook over alle andere (club)onderwerpen. De automatisering bespaart de vereniging bovendien structureel werk en tijd.

Digitale informatievoorziening is sowieso haast onmisbaar en zowel voor elftal/team en vereniging als speler, aanvoerder en/of andere individuele betrokkene is en blijft het belangrijk goed geïnformeerd te zijn over lopende tuchtzaken. De KNVB kan verenigingen hierbij ontlasten door tuchtrechtelijke beslissingen ook aan het betrokken lid digitaal toe te zenden.

Share Now